Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:0
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „visiškai slaptai“.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Koordinuoja dokumentų administravimą.
Organizuoja dokumentų vertės ekspertizę arba prireikus koordinuoja dokumentų vertės ekspertizės organizavimą.
Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.

            
Formuluoja užduotis, remiantis Vyriausybės nutarimų ir Ministro Pirmininko potvarkių, taip pat Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų, tarpinstitucinių pasitarimų, Vyriausybės nuolatinių komitetų, komisijų posėdžių protokolų siunčiamųjų raštų pavedimais.
Kontroliuoja ministerijų ir kitų valstybės institucijų pateiktų Vyriausybei svarstyti teisės aktų (nutarimų, įstatymų, sprendimų, rezoliucijų) projektų vykdymo eigą.
Kontroliuoja Ministro Pirmininko ar Ministro Pirmininko pavedimu – Vyriausybės kanclerio duotų pavedimų dėl piliečių ir kitų asmenų kreipimųsi vykdymą.
Atsako už Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų, išvadų dėl jų ar papildomų dokumentų sutikrinimą, jų registravimą DIVIS ir pateikimą atsakingiems vykdytojams.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.