Studentų praktika

KVIEČIAME ATLIKTI PRAKTIKĄ VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOJE!

Vyriausybės kanceliarija kviečia III kurso studentus atlikti praktiką Asmenų aptarnavimo skyriuje, Ryšių su visuomene skyriuje, Turto valdymo skyriuje, Strateginių kompetencijų grupėje, Lietuvos įvaizdžio grupėje bei Projektų valdymo grupėje 2-6 mėn. laikotarpiui!

KOKIOS UŽDUOTYS LAUKIA?

Asmenų aptarnavimo skyriuje (Plačiau ČIA)

 • Atlikti atviro valdymo naujienų / iniciatyvų paiešką
 • Rengti atviro valdymo informacinius pranešimus, vaizdinę medžiagą
 • organizuoti renginius
 • Rinkti, sisteminti, teikti pasiūlymus dėl gerosios aptarnavimo praktikos
 • Koordinuoti visuomenės ir Vyriausybės bendradarbiavimo iniciatyvas (pvz., interviu su ministrais), kurti naujas idėjas

Ryšių su visuomene skyriuje (Plačiau ČIA)

 • Rengti viešinimo kampanijų turinį, koordinuoti komunikacijos priemones
 • Organizuoti renginius
 • Valdyti komunikaciją socialinėje medijoje: rengti turinį, administruoti atskirus profilius, generuoti naujas idėjas
 • Prisidėti prie Vyriausybės darbų ir reformų viešinimo: rengti įvairias ryšių su visuomene priemones, koordinuoti atskirus projektu

Strateginių kompetencijų grupės Geresnio reguliavimo pogrupyje (Plačiau ČIA)

 • Rinkti duomenis Vyriausybės teisėkūros proceso analizei, jį analizuoti, nustatyti tendencijas, teikti įžvalgas, kita
 • Vykdyti veiklą, reikalingą suprantamai ir įdomiai paskelbti visuomenei apie Vyriausybės reguliavimo darbotvarkę, geresnio reglamentavimo iniciatyvas (informacijos rinkimas, apipavidalinimas, vaizdinis pateikimas, kita)
 • Peržiūrėti Vyriausybei teikiamus sprendimus, vertinti jų pagrįstumą ir argumentaciją. Rengti vertinimų apžvalgą
 • Parengti platformos, kurioje visuomenės atstovai galėtų registruoti siūlymus dėl administracinės naštos mažinimo, modelį ir priemonių planą.

Turto valdymo skyriuje (Plačiau ČIA)

 • Inventorizuoti dokumentų archyvą ir skaitmenizuoti dokumentus,
 • Organizuoti renginių techninį aptarnavimą,
 • Rinkti, sisteminti, teikti pasiūlymus dėl gerosios LRVK darbuotojų aptarnavimo praktikos
 • Analizuoti skyriaus procesus ir teikti įžvalgas

Lietuvos įvaizdžio grupė (Plačiau ČIA)

 • Rinkti, kaupti ir sisteminti informaciją apie kitų šalių įvaizdžio formavimo gerąją praktiką
 • Rinkti informaciją komunikacijai socialiniuose tinkluose
 • Dalyvauti organizuojant renginius
 • Dalyvauti projekte #LietuvosDNR, pristatant projektą renginiuose
 • Bendradarbiauti įgyvendinant kitus su įvaizdžio formavimu susijusius projektus

Projektų valdymo grupė (Plačiau ČIA)

 • Prisidėti prie priskirtų projektų įgyvendinimo bei teikti pasiūlymus dėl vykdymui reikalingų priemonių organizavimo
 • Analizuoti su priskirtais projektais susijusias socialines ir ekonomines problemas, vertinti jų sprendimo alternatyvas
 • Stebėti priskirtų  projektų įgyvendinimo tarpinius rezultatus, rengti pažangos ataskaitas
 • Vertinti Projektų įgyvendinimo rizikas ir teikti pasiūlymus vadovybei kaip jas sumažinti

TIKIMĖS, KAD

 • Esate pagrindinių ar vientisųjų studijų programos studentas (studentė), baigęs ne žemesnį kaip trečią studijų kursą
 • Jūsų studijų pobūdis atitinka Vyriausybės kanceliarijos atliekamas funkcijas
 • Galite atlikti praktiką ne trumpiau kaip du ir ne ilgiau kaip šešis mėnesius
 • Esate atsakingas, organizuotas, komunikabilus ir iniciatyvus

KODĖL PAS MUS?

 • Susipažinsite su Vyriausybės kanceliarijos veikla, tikslais ir funkcijomis, jų įgyvendinimo būdais ir priemonėmis
 • Pagilinsite bendrąsias žinias apie Vyriausybės kanceliarijos struktūrą, vietą ir vaidmenį valstybės institucijų sistemoje
 • Papildysite teorines žinias apie valstybės tarnybą, jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir jų įgyvendinimą
 • Įgysite praktinių žinių ir įgūdžių, kurių reikia darbui valstybės tarnyboje bei strateginiuose projektuose

Lauksime Jūsų CV ir prašymo atlikti praktiką su nuorodomis: „Praktika Asmenų aptarnavimo skyriuje“, “Praktika Ryšių su visuomene skyriuje”, „Praktika Strateginių kompetencijų grupėje“,  el. paštu brigita.miceviciene@lrv.lt

Prašyme nurodykite: vardą, pavardę, specialybę, kursą, mokymosi įstaigą, praktikos tikslą, uždavinius ir trukmę.

 • Sutinku, kad mano asmens duomenys studijų praktikos įgyvendinimo tikslu būtų tvarkomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriuje, el. p. personalas@lrv.lt
 • Esu informuotas, kad:
  • bet kuriuo metu galiu atšaukti savo sutikimą, tačiau tai nedaro poveikio duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
  • mano pateikti asmens duomenys nurodytais tikslais bus saugomi 5 metus nuo 2019 m. sausio 9 d., o po to bus sunaikinti;
  • asmens duomenų tvarkymo arba duomenų subjekto teisių (pvz., teisės susipažinti su duomenimis) įgyvendinimo klausimais galiu kreiptis į Vyriausybės kanceliarijos duomenų apsaugos pareigūną tel. +370 706 63749;
  • asmens duomenys, tvarkomi studijų praktikos įgyvendinimo tikslu, neteikiami jokiems duomenų gavėjams.
 • Studentų praktikos taisyklės
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-25