Viešojo valdymo ir socialinės politikos grupės vyriausiosios patarėjos Eglės Neciunskienės einamųjų metų užduotys

 • Organizuoti prioritetinių Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų, numatytų 2019 m. socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir sporto srityse įgyvendinimo koordinavimą (asmenų su negalia integracijos tobulinimas; paslaugų vaikams ir šeimai plėtra; smurto prevencija; šeimos gydytojų veiklos tobulinimas; sveikatos priežiūros įstaigų tinklo konsolidavimas;  profesinių mokymo įstaigų tinklo pertvarka ir modernizavimas; kūno kultūros ir sporto srities valdymo ir finansavimo sistemos sukūrimas; Vyriausybės ir Seimo sprendimų dėl mokslo ir studijų institucijų optimizavimo įgyvendinimas; švietimo finansavimo pertvarka, kultūros įstaigų paslaugų kokybės didinimas ir kt.).
 • Organizuoti ir vykdyti Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų dalykinį vertinimą, prioritetinių teisės aktų projektų, įtrauktų į Seimo sesijų darbų programą ir Vyriausybės išvadų Seimui priskirtose srityse rengimo eigos stebėseną, siekiant kad jie būtų pateikti laiku.
 • Nagrinėti institucijų ir įstaigų pateiktus klausimus kuruojamuose srityse, rengti pasiūlymus dėl jų sprendimo, organizuoti tarpžinybinius pasitarimus nesuderintiems klausimams nagrinėti.
 • Užtikrinti Ministrui Pirmininko, Vyriausybės kanclerio paskirtų užduočių priskirtose srityse vykdymą („DIVIS“ aktualiausios užduotys („Kanclerio užduotys“)).
 • Pagal priskirtas veiklos sritis užtikrinti, kad būtų dalyvaujama vertinant atitinkamų ministerijų 2020-2022 metų strateginių veiklos planų projektus, pateikiant Ministrui Pirmininkui bei Vyriausybės kancleriui išvadas ir pasiūlymus dėl šių planų atitikties Vyriausybės prioritetams.
 • Pagal priskirtas veiklos sritis dalyvauti:
  - rengiant Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos projektą ir organizuoti Komisijos šiam projektui parengti darbą;
  - darbo grupės Susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų įgyvendinimui koordinuoti veikloje ir užtikrinti šios darbo grupės aptarnavimą;
  - rengiant 2021-2030 metų Nacionalinės pažangos programą, nustatant socialinės apsaugos ir darbo ministrui, kultūros ministrui, švietimo, mokslo ir sporto ministrui bei sveikatos apsaugos ministrui pavestų valdymo sričių strateginius tikslus ir uždavinius;
  - vertinant Vyriausybės kanceliarijos veiklos procesą (tarpinstitucinių pasitarimų organizavimas).
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-13