Administracinio departamento direktoriaus Arvydo Nevo einamųjų metų užduotys

  • I ketv. parengti pasiūlymus dėl Vyriausybės darbo reglamento pakeitimo siekiant optimizuoti teisėkūros procesus, Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų nagrinėjimą, vertinimą Vyriausybės kanceliarijoje, svarstymą Vyriausybės posėdyje ir pasitarime, dokumentų valdymą, pavedimų kontrolę. Pakeitus Vyriausybės darbo reglamentą, pasiūlyti kaip turi būti atitinkamai tikslinamas Vyriausybės kanceliarijos reglamentas.
  • Koordinuoti Vyriausybės kanceliarijos 2017 – 2019 metų Strateginiame veiklos plane ir 2017 m. veiklos plane Administraciniam departamentui nustatytų užduočių ir priemonių įgyvendinimą.
  • Užtikrinti Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų tinkamą organizavimą, tinkamai suredaguotų teisės aktų išleidimą nustatytais terminais, savalaikį ir kokybišką Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, kitų Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų administracinį, ūkinį ir techninį aptarnavimą. Siekti, kad mažėtų popierinių dokumentų skaičius – užtikrinti, jog II ketvirtyje DIVIS Posėdžių posistemyje būtų pradėta dirbti be popierinių dokumentų.
  • Optimizuoti Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų darbotvarkių projektų rengimo ir derinimo procesą, kartu su kitais Vyriausybės kanceliarijos padaliniais užtikrinti, kad Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kanclerei ir Komunikacijos departamentui teikiama informacija dėl į darbotvarkes siūlomų teisės aktų projektų būtų parengta pagal nustatytus reikalavimus.
  • Koordinuoti išsamios informacijos apie Vyriausybės išvadų dėl Seime svarstomų teisės aktų projektų rengimo ir svarstymo eigą parengimą ir 2 kartus per mėnesį pateikti Ministrui Pirmininkui, ministrams ir Vyriausybės kanceliarijos vadovybei, prireikus parengti apibendrintas išvadas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-03