Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

 • Užtikrinti, kad Teisės departamentas laiku ir kokybiškai atliktų Vyriausybei pateiktų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų analizę (teisinį vertinimą) dėl jų atitikimo Konstitucijai, tarptautinėms sutartims, įstatymams ir kitiems teisės aktams
 • Teikti teisines konsultacijas ir užtikrinti, kad Teisės departamentas, siekiant išspręsti iškilusias problemas, kvalifikuotai ir laiku teiktų teisines konsultacijas Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui, Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams
 • Užtikrinti tinkamo atstovavimo Vyriausybei (valstybei) organizavimą ir atstovavimo Vyriausybei (valstybei) koordinavimą, Ministro Pirmininko ar Vyriausybės kanclerio pavedimu tinkamą departamento atstovavimą Vyriausybei (valstybei), Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kanceliarijai teismuose.
 • Užtikrinti tinkamą Ministro Pirmininko potvarkių, Vyriausybės kanclerio įsakymų veiklos klausimais ir Vyriausybės kanceliarijos sudaromų sandorių projektų vertinimą ir vizavimą, pagal departamento  kompetenciją arba Vyriausybės kancleriui pavedus kitų Vyriausybės kanceliarijos raštų ir Ministro Pirmininko pavedimų vertinimą ir vizavimą, taip pat Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padalinių parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų vertinimą.
 • Dalyvauti ir užtikrinti kvalifikuotą Teisės departamento valstybės tarnautojų dalyvavimą Vyriausybės pasitarimuose ir posėdžiuose, taip pat darbo grupių, komisijų veikloje,  Vyriausybės kanclerio pavedimu dalyvauti institucijų organizuojamuose pasitarimuose vertinant Teisės departamento pateiktas pastabas bei sprendžiant teisines problemas, taip pat organizuoti tokius pasitarimus.
 • Apibendrinti 2016 metų teisėkūros praktiką ir parengti rekomendacijas Vyriausybės teisėkūros tobulinimui.
 • Nuosekliai informuoti visuomenę  apie Vyriausybės darbą, Ministro Pirmininko veiklą. Ypatingą dėmesį skirti Vyriausybės veiklos ataskaitos viešinimui ir plačiai informacijos sklaidai žiniasklaidai, visuomenei.
 • Plėtoti ir gerinti komunikavimą su piliečiais, parengti efektyvesnio bendravimo (bendradarbiavimo) su piliečiais LRVK gaires. Nuolat tobulinti „E‘ pilietyje“ pateikiamą piliečiams informaciją. Vykdyti piliečių apklausas aktualiomis jiems temomis. Organizuoti ekskursijas į Vyriausybę.
 • Orgzanizuoti piliečių priėmimus regionuose ir padėti spręsti konkrečias jų problemas. 
 • Pasirengti Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui. Šimtmečio minėjimo programos komunikavimo koncepcijos įgyvendinimo organizavimas. Lietuvos reprezentavimui skirtos interneto svetainės sukūrimas ir administravimas,  profilių socialiniuose tinkluose sukūrimas ir palaikymas,  atributikos sukūrimas, informacinis vaizdo klipas, šimtmečio naujienlaiškio sukūrimas ir platinimas suinteresuotiems asmenims, šimtmečio ambasadorių, savanorių, mecenatų projekto realizavimas (rubrikų interneto svetainėje sukūrimas), įgyvendinimas ir viešinimas (bendradarbiaujant su LRT) ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis.  
 • Koordinuoti pabėgėlių perkėlimo ir integracijos komunikaciją.
 • Tęsti Vyriausybės kanceliarijos vidinės komunikacijos grupės veiklą stiprinant formalios informacijos kanalus, formuojant Vyriausybės kanceliarijos komandą, gerinant Vyriausybės kanceliarijos įvaizdį tarp darbuotojų ir išorėje, patvirtinti 2016 metų veiklos gaires ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Vidinio LRVK tinklalapio atnaujinimas. 
 • Užtikrinti Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų, ministerijų atstovų pasitarimų tinkamą organizavimą, tinkamai suredaguotų teisės aktų išleidimą nustatytais terminais, savalaikį ir kokybišką Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, kitų Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų administracinį, ūkinį ir techninį aptarnavimą. Prisidėti užtikrinant tinkamą DIVIS funkcionavimą.
 • Koordinuoti Vyriausybės kanceliarijos 2016 – 2018 metų Strateginiame veiklos plane ir 2016 m. veiklos plane Administraciniam departamentui nustatytų užduočių ir priemonių įgyvendinimą, vykdyti jų įgyvendinimo eigos stebėseną ir užtikrinti savalaikį jų įvykdymą.
 • Koordinuoti išsamios informacijos apie Vyriausybės išvadų dėl Seime svarstomų teisės aktų projektų rengimo ir svarstymo eigą parengimą ir 2 kartus per mėnesį pateikti Ministrui Pirmininkui, ministrams ir Vyriausybės kanceliarijos vadovybei, prireikus siūlyti šį klausimą detaliau aptarti Vyriausybės pasitarime. Kartu su kitais Vyriausybės kanceliarijos padaliniais užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdoma pavedimų Vyriausybei ir Vyriausybės, Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio duotų pavedimų institucijoms kontrolė. Kartą per ketvirtį pateikti Vyriausybės kancleriui informaciją apie Vyriausybės kanceliarijos padalinių kuruojamus pavedimus, jų vykdymo eigą.
 • Koordinuoti planuojamų 2016 metais vykdyti investicinių projektų įgyvendinimą (Informacijos valdymo ir apsaugos sistemų tobulinimas (naujos serverinės įrengimas); Vyriausybės pastato energinio efektyvumo techninio projekto parengimas; Elektros generatorių įsigijimas; Keltuvų ir tiltelių įrengimas; Specialiosios paskirties patalpų įrengimas) ir užtikrinti, kad jie būtų įvykdyti nustatytais terminais.
 • Užtikrinti, kad I ketvirtyje būtų apibendrinti ir susisteminti Vyriausybės kanceliarijos padalinių pateikti pasiūlymai dėl planuojamų viešųjų pirkimų ir parengtas Vyriausybės kanceliarijos 2016 metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas ir koordinuoti plano vykdymo stebėsenos atlikimą. Siekti, kad 2016 m. viešųjų pirkimų plane būtų numatytos atitinkamos priemonės ir lėšos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų darbo sąlygoms gerinti.
 • Užtikrinti, kad būtų atliktas Vyriausybės kanceliarijos patalpų, skirtų Vadovybės apsaugos departamentui, kapitalinis remontas.
 • Užtikrinti Departamento kompetencijai priskirtų Vyriausybės programos prioritetinių priemonių ir Vyriausybės veiklos prioritetinių darbų įgyvendinimo koordinavimą.
 • Užtikrinti Vyriausybės kanclerio prioriteto „Skaidrus, atviras ir efektyvus viešasis valdymas“ (2016 m. Vyriausybės prioritetas) įgyvendinimo darbų koordinavimą siekiant didesnio visuomenės dalyvavimo valdyme ir atviros Vyriausybė principų diegimo.
 • Užtikrinti EPBO atliktos viešojo valdymo peržiūros atviros Vyriausybės srityje rekomendacijų įgyvendinimo koordinavimą.
 • Organizuoti stojimo į EPBO procese vykdomą viešojo valdymo peržiūrą, koordinuoti valstybės institucijų, dalyvaujančių šioje priežiūroje indėlį, atstovauti Valdymo komitete pristatant Lietuvos poziciją.
 • Pateikti Vidaus reikalų ministerijai paraišką ir pradėti įgyvendinti 2014-2020 m. ES finansinės paramos lėšomis finansuojamą projektą „Atviros vyriausybės iniciatyvos“, skirtą paskatinti visuomenę dalyvauti viešajame valdyme, padidinti informacijos apie Vyriausybės vykdomą veiklą ir visuomenės įtraukimo priemones prieinamumą, sustiprinti viešojo valdymo atvirumo didinimui reikalingas kompetencijas.
 • Užtikrinti Dvynių projekto eigos priežiūrą, Dvynių projekto veiklų ir misijų įgyvendinimą. Nuolat stebėti ir teikti paraiškas dėl galimybės dalyvauti kituose paramos projektuose, kuriuose būtų pristatoma geroji Lietuvos viešojo valdymo patirtis.
 • Užtikrinti Strategijos įgyvendinimo koordinavimą ir įgyvendinimo stebėseną valdžios institucijų lygiu. Organizuoti Tarybos veiklą, organizuoti Atvirojo pažangos forumo veiklą ir vykdyti forumo veiklos bei rezultatų viešinimą.
 • Koordinuoti departamento kuravimo sritims tenkančių Vyriausybės 2016 m. prioritetinių darbų, Vyriausybės 2012-2016 m. programos prioritetinių priemonių ir Vyriausybės 2016 m. teisėkūros iniciatyvų savalaikį įgyvendinimą.
 • Užtikrinti, kad operatyviai ir deramai būtų vykdomi Vyriausybės Kanclerio ir jo pavaduotojo pavedimai, prireikus organizuojami tarpinstituciniai pasitarimai probleminiams klausimams spręsti, teikiami pasiūlymai (pažymos, protokoliniai projektai, raštai, rezoliucijos ir kt.).
 • Prisidėti prie strateginių dokumentų, galimai turinčių įtaką šalies ekonominei pažangai, inicijavimo, rengimo ir derinimo.
 • Prisidėti užtikrinant ES fondų remiamų investicijų rezultatyvumą ir teigiamą įtaką ilgalaikės ir vidutinės trukmės šalies raidai, ypatingai sumanios specializacijos (MTEPI), viešojo valdymo, regioninės plėtros bei kultūros srityse.
 • Užtikrinti išsamios, aktualios ir kokybiškos informacijos apie 2014-2020 Lietuvos Kaimo plėtros programos bei Žuvininkystes veiksmų programos rengimą ir įgyvendinimą teikimą Vyriausybei.
 • Užtikrinti pavestų funkcijų įgyvendinant LRVK projektų savalaikį ir kokybišką vykdymą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-01