Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

 • Koordinuoti Vyriausybės kanceliarijos veiklą, vykdant Vyriausybės programos įgyvendinimo plano stebėseną.  
 • Koordinuoti Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų, Vyriausybės kanceliarijos kviečiamų tarpinstitucinių pasitarimų organizavimą, užtikrinant tinkamą teikiamų sprendimų poveikio vertinimą.
 • Organizuoti  Vyriausybės kanceliarijos 2018 metų veiklos plano ir Vyriausybės kanceliarijos 2018-2020 metų strateginio veiklos plano projektų savalaikį parengimą.
 • Vykdyti Vyriausybės kanceliarijos strateginio ir metinio planų (2017 m.) įgyvendinimo stebėseną, taupiai naudojant numatytus asignavimus.
 • Užtikrinti savalaikį ir kokybišką Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos veiklos  organizacinį,  administracinį, ūkinį ir techninį aptarnavimą.
 • Užtikrinti Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų vertinimą.
 • Užtikrinti teisines konsultacijas Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui bei kitiems Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams, suteikti teisinę pagalbą teisės aktų projektų rengėjams.
 • Vyriausybės kanceliarijos vadovybės pavedimu organizuoti teisinių paslaugų teikimo centralizavimą, teisinę pagalbą vykdant Vyriausybės programos ir prioritetinių priemonių įgyvendinimą.
 • Organizuoti 17-osios Vyriausybės veiklos prioritetų viešinimą, informuoti  visuomenę apie Ministro Pirmininko veiklą.
 • Parengti Vyriausybės veiklos viešinimo gaires, skirtas vieningai komunikacijai.
 • Efektyvinti piliečių aptarnavimą, gerinti tinklalapio „E. Pilietis“ funkcionalumą, prieinamumą.
 • Organizuoti piliečių priimamojo darbą regionuose.
 • Tęsti vidinės komunikacijos veiklas pagal 2017 metų planą, stiprinant formaliąją komunikaciją.
 • I ketv. parengti pasiūlymus dėl Vyriausybės darbo reglamento pakeitimo siekiant optimizuoti teisėkūros procesus, Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų nagrinėjimą, vertinimą Vyriausybės kanceliarijoje, svarstymą Vyriausybės posėdyje ir pasitarime, dokumentų valdymą, pavedimų kontrolę. Pakeitus Vyriausybės darbo reglamentą, pasiūlyti kaip turi būti atitinkamai tikslinamas Vyriausybės kanceliarijos reglamentas.
 • Koordinuoti Vyriausybės kanceliarijos 2017 – 2019 metų Strateginiame veiklos plane ir 2017 m. veiklos plane Administraciniam departamentui nustatytų užduočių ir priemonių įgyvendinimą.
 • Užtikrinti Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų tinkamą organizavimą, tinkamai suredaguotų teisės aktų išleidimą nustatytais terminais, savalaikį ir kokybišką Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, kitų Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų administracinį, ūkinį ir techninį aptarnavimą. Siekti, kad mažėtų popierinių dokumentų skaičius – užtikrinti, jog II ketvirtyje DIVIS Posėdžių posistemyje būtų pradėta dirbti be popierinių dokumentų.
 • Optimizuoti Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų darbotvarkių projektų rengimo ir derinimo procesą, kartu su kitais Vyriausybės kanceliarijos padaliniais užtikrinti, kad Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kanclerei ir Komunikacijos departamentui teikiama informacija dėl į darbotvarkes siūlomų teisės aktų projektų būtų parengta pagal nustatytus reikalavimus.
 • Koordinuoti išsamios informacijos apie Vyriausybės išvadų dėl Seime svarstomų teisės aktų projektų rengimo ir svarstymo eigą parengimą ir 2 kartus per mėnesį pateikti Ministrui Pirmininkui, ministrams ir Vyriausybės kanceliarijos vadovybei, prireikus parengti apibendrintas išvadas.
 • Užtikrinti Departamento kompetencijai priskirtų Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo koordinavimą.
 • Užtikrinti EPBO atliktos viešojo valdymo priežiūros atviros Vyriausybės srityje rekomendacijų įgyvendinimo koordinavimą, organizuoti stojimo į EPBO procese vykdomą viešojo valdymo peržiūrą, koordinuoti valstybės institucijų, dalyvaujančių šioje peržiūroje indėlį, atstovauti Valdymo komitete pristatant Lietuvos poziciją.
 • Įgyvendinti 2014-2020 m. ES finansinės paramos lėšomis finansuojamo projekto „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“, skirto paskatinti visuomenę dalyvauti viešajame valdyme, padidinti informacijos apie Vyriausybės vykdomą veiklą ir visuomenės įtraukimo priemones prieinamumą, sustiprinti  viešojo valdymo atvirumo didinimui reikalingas kompetencijas, veiklas, suplanuotas 2017 m.
 • Užtikrinti Dvynių projektų eigos priežiūrą, Dvynių projektų veiklų ir misijų įgyvendinimą. Nuolat stebėti ir teikti paraiškas dėl galimybės dalyvauti kituose paramos projektuose, kuriuose būtų pristatoma geroji Lietuvos viešojo valdymo patirtis.
 • Užtikrinti Valstybės pažangos Strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo koordinavimą ir įgyvendinimo stebėseną valdžios institucijų lygiu. Organizuoti Valstybės pažangos tarybos veiklą, organizuoti pažangos forumo veiklą ir vykdyti forumo veiklos bei rezultatų viešinimą.
 • Užtikrinti naujo MTEPI Tarybos modelio degimą, kartu su jos sekretoriatu sudaryti sąlygas Tarybai realizuoti savo funkcijas, taip pat  prisidėti prie mokslų ir inovacijos politikos formavimo tinkamai panaudoti Europos Komisijos Programos „Horizontas 2020“ politikos paramos metodinės pagalbos priemonės  Lietuvai rezultatus.
 • Užtikrinti vieningos  Žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemos veikimą Lietuvoje bei jos rezultatų panaudojimą formuojant įvairių sričių valstybės politiką.
 • Pasiekti, kad Jungtinių Tautų Darnios plėtros darbotvarkės 17 tikslų būtų inkorporuoti į Lietuvos strateginio planavimo sistemą ir būtų sudarytos sąlygos tinkamai ruoštis numatytam šalies pažangos pristatymui 2018 metais Jungtinių Tautų forume.
 • Prisidėti prie strateginio planavimo sistemos tobulinimo užtikrinant jos subalansuotą suderinamumą su Lietuvos teritorinio planavimo bei Europinio Semestro dokumentų nuostatomis.
 • Prisidėti prie projekto „Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas“ sėkmingo įgyvendinimo siekiant viešųjų finansų sistemos tobulinimo Lietuvoje; sudaryti sąlygas pradėti vykdyti Nacionalinės pažangos programos stebėseną.
 • Prisidėti prie strateginių dokumentų, galimai turinčių įtaką šalies ekonominei pažangai, inicijavimo, rengimo ir derinimo.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-01