Valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto viešasis nuomos konkursas

Valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto
viešojo nuomos konkurso sąlygos

 1. Nuomojamas turtas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos administracinio pastato bufeto ir virtuvės patalpos (toliau – Patalpos), turto valdytojas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija,  Gedimino pr. 11, Vilnius, juridinio asmens kodas 188604574.
 2. Patalpų identifikavimo duomenys: (unikalus pastato numeris – 1399-1011-0017, pastatas pažymėtas plane – 1B5p, patalpų indeksai: 1-37, 1-50, 1-51, 1-59, 1-61, 1-62, 1-79, 1-80, 1-81 ir 1-82, nuomojamas plotas – 168,61 kv. metro).
 3. Patalpos, jose esantis ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas (įranga) išnuomojami tik maistui tvarkyti (gaminti, ruošti, perdirbti, pakuoti, laikyti, saugoti, paskirstyti, tiekti, parduoti) ir maitinimo paslaugoms teikti. Gali būti nuomojamos tik Patalpos, taip pat gali būti nuomojama tik dalis ilgalaikio ar trumpalaikio materialiojo turto, jeigu nuomininkas maistui tvarkyti naudos savo atsivežtą ilgalaikį ar trumpalaikį materialųjį turtą.

  Pastate nustatyta leidimų sistema. Yra nustatyti išnuomojamų Patalpų naudojimo ypatumai (specialiosios charakteristikos):

  – Nuomininkas, naudodamasis išsinuomotu turtu, privalo užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos Vyriausybės nariams, Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams ir svečiams darbo dienomis nuo 7.30 iki 16 valandos Vyriausybės posėdžių ar renginių Vyriausybės rūmuose, apie kuriuos nuomininkas buvo informuotas, metu įsigyti nuomininko pagamintus, paruoštus ar parduodamus patiekalus ir maisto produktus.

  – Išsinuomotose Patalpose vykdomai veiklai ir naudojimuisi išsinuomotu turtu reikalingais leidimais ir licencijomis rūpinasi nuomininkas. Pateikiami nuomininko turimi veiklai vykdyti leidimai ir licencijos.

  – Nuomininkas, be turto nuomos mokesčio, papildomai apmoka su jo veikla susijusių visų rūšių paslaugas (telekomunikacijų, elektros, vandens, nuotekų, atliekų išvežimo, šildymo, valymo, nuomojamos įrangos priežiūros ir remonto, nuomojamų patalpų priežiūros ir kt.) pagal nuomotojo pateiktas sąskaitas, taip pat savo lėšomis, gavęs rašytinį nuomotojo sutikimą, atlieka einamąjį Patalpų remontą.

  – Nuomininkas privalo turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį (ne mažiau kaip paskutinius tris metus teikė viešojo maitinimo paslaugas) viešojo maitinimo srityje.

  – Nuomininko ruošiamo, gaminamo maisto kasdieniniame meniu turi būti: lietuviškos, europietiškos virtuvės, vegetariniai ir bent du dietinio maitinimo patiekalai.

  – Nuomininkas privalo gebėti aptarnauti reprezentacinius renginius, konferencijas, seminarus, užsienio šalių delegacijų priėmimus ir kitus renginius, vykstančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad darbuotojai, tiesiogiai bendraujantys su atvykusiais iš užsienio svečiais, gebėtų laikytis diplomatinio protokolo reikalavimų. Svečiams aptarnauti privalo naudoti tarptautinius reikalavimus atitinkančius ir deramai Lietuvos Respublikos Vyriausybės instituciją reprezentuojančius indus ir kitą įrangą.
   
 4. Pradinis nuompinigių dydis per mėnesį: už patalpas – 1 335,39 Eur (vidutinis nuompinigių dydis už 1 kv. metrą – 7,92 Eur), už ilgalaikį materialųjį turtą (įrangą) – 162,05 Eur, už trumpalaikį materialųjį turtą (įranga) – 1,07 Eur. Visas pradinis nuompinigių už nuomojamą turtą dydis per mėnesį – 1 498,51 Eur. (paraiškoje turi būti atskirai nurodytos patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto kainos).
 5. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos.
 6. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka delspinigius – 0,05 procento (nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną).
 7. Nuomos sutarties terminas – 5 metai nuo Patalpų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos su teise pratęsti nuomos sutartį 3 metams, bet ne ilgesniam kaip 8 metų laikotarpiui.
 8. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo vieta: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos administracinis pastatas, Gedimino pr. 11, Vilnius. Vokus su paraiškomis priima, konkurso dalyvius registruoja, specialiąsias charakteristikas ir papildomą informaciją dėl viešo konkurso organizavimo ir išnuomojamo turto apžiūros teikia Dainius Stasiukonis, tel. 8 706 63 970, mob. 8 658 42 767, 107 kab., el. p. dainius.stasiukonis@lrv.lt. Turto apžiūra bus vykdoma 2017 m. gruodžio 5 d. nuo 10 val. iki 16 val. Konkurso dalyviai bus registruojami nuo 2017 m. lapkričio 30 d. 8.00 val. iki 2017 m. gruodžio 11 d. 10.00 val. Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2017 m. gruodžio 11 d. 10.00 val.
 9. Pageidaujantieji dalyvauti konkurse iki vokų su dalyvių paraiškomis pateikimo registravimui turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam patalpų nuompinigių dydžiui, – 4 495,53 Eur. Gavėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, įstaigos kodas – 188604574, a/s – LT237300010124429108, AB bankas „Swedbank“, banko kodas – 73000, mokėjimo paskirtis – Turto nuomos konkursas, pradinis įnašas. Bankinio pavedimo kopija kartu su voku pateikiama registracijos metu. Dalyvio, nesumokėjusio pradinio įnašo, paraiška atmetama.
 10. Turto nuomos konkurso komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su dalyvių paraiškomis, vieta ir laikas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos administracinis pastatas Gedimino pr. 11, Vilnius, 109 kab., 2017 m. gruodžio 11 d. 10.30 val.
 11. Paraiškos, neatitinkančios specialiųjų charakteristikų, ir paraiškos, kuriose siūlomi nuompinigių dydžiai mažesni nei 4 punkte nurodyti pradiniai nuompinigių dydžiai, bus atmetamos.
 12. Konkurso dalyvių paraiškos bus vertinamos pagal pasiūlytą patalpų nuompinigių dydį. Turto nuomos konkursą laimi dalyvis, nurodęs didžiausią mėnesio patalpų nuompinigių sumą.
 13. Konkurso dalyvis paraiškoje taip pat turi nurodyti siūlomą nuompinigių už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą dydį, jeigu numato šiuo turtu naudotis, arba nurodyti, kad naudosis savo atsivežta įranga ir kitu materialiuoju turtu, todėl siūlomo ilgalaikio ir trumpalaikio turto nesinuomos arba nuomosis tik jo dalį. Konkurso laimėtojo, pageidaujančio nuomotis tik dalį ilgalaikio ar trumpalaikio turto, veiklai reikalingo nuomotojo turto nuomos dydis bus perskaičiuojamas Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių nustatyta tvarka.
 14. Paraiškos kartu su kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ 3 skirsnyje nurodytais dokumentais pateikiamos užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: „Bufeto ir virtuvės patalpų, jose esančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomos konkursui“, Gedimino pr.  11, Vilnius.

___________________

Vyriausybės kanclerio
2017 m. lapkričio 14 d.
įsakymo Nr. V-136
1 priedas

NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
SĄRAŠAS NR. 1

Eil. Nr.

Pavadinimas

Inventoriaus Nr.Nr.

Vieneto įsigijimo vertė, eurais

Kiekis, vnt.

Likutinė vertė     2017-10-31, eurais

1.

Šaldomoji vitrina „Delicious 125“

0001632247

2 165,78

1

0,00

2.

Indų plautuvė su priedais

0001632270

4 965,82

1

0,00

3.

Šaldiklis „Snaigė 122“

0001681510

367,82

1

0,00

4.

Šaldiklis EK-25 „Caravell“

0001681522

535,80

1

0,00

5.

Elektrinė keptuvė „Lomake“

0001682227

5 229,09

1

0,00

6.

Nerūdijančio plieno šaldytuvas, 1 400 l

0001682467

2 050,51

1

0,00

7.

Stelažas  (2 200 x 650,           h – 2 000)

0001682846

1 196,13

1

0,00

8.

Stelažas (2 200 x 650,            h – 2 000)

0001682847

1 196,13

1

0,00

9.

Stelažas (1 400 x 600,            h – 1 600)

0001682848

813,25

1

0,00

 

___________________

Vyriausybės kanclerio
2017 m. lapkričio 14 d.
įsakymo Nr. V-136
2 priedas

NUOMOJAMO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
SĄRAŠAS NR. 2

Eil. Nr.

Pavadinimas

Inventoriaus Nr.

Vieneto įsigijimo vertė, eurais

Kiekis, vnt.

Likutinė vertė       2017-10-31, eurais

1.

Metalinis stalas

9000000440

0,00

8

0,00

2.

Vandens šildytuvas

9000000616

122,67

1

122,67

3.

Lentyna stalui iš nerūdijančio plieno

9000001221

162,19

1

162,19

4.

Vandens šildytuvas

9000002742

235,75

1

235,75

5.

Vandens šildytuvas „Iner“

9000002744

203,60

1

203,60

6.

Medinis indų vežimėlis

9000002791

192,89

1

192,89

___________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-28