Valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto
viešojo nuomos konkurso sąlygos

 1. Nuomojamas turtas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos administracinio pastato bufeto ir virtuvės patalpos (toliau – Patalpos), turto valdytojas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija,  Gedimino pr. 11, Vilnius, juridinio asmens kodas 188604574.
 2. Patalpų identifikavimo duomenys: (unikalus pastato numeris – 1399-1011-0017, pastatas pažymėtas plane – 1B5p, patalpų indeksai: 1-37, 1-50, 1-51, 1-59, 1-61, 1-62, 1-79, 1-80, 1-81 ir 1-82, nuomojamas plotas – 168,61 kv. metro).
 3. Patalpos, jose esantis ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas (įranga) išnuomojami tik maistui tvarkyti (gaminti, ruošti, perdirbti, pakuoti, laikyti, saugoti, paskirstyti, tiekti, parduoti) ir maitinimo paslaugoms teikti. Gali būti nuomojamos tik Patalpos, taip pat gali būti nuomojama tik dalis ilgalaikio ar trumpalaikio materialiojo turto, jeigu nuomininkas maistui tvarkyti naudos savo atsivežtą ilgalaikį ar trumpalaikį materialųjį turtą.

  Pastate nustatyta leidimų sistema. Yra nustatyti išnuomojamų Patalpų naudojimo ypatumai (specialiosios charakteristikos):

  – Nuomininkas, naudodamasis išsinuomotu turtu, privalo užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos Vyriausybės nariams, Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams ir svečiams darbo dienomis nuo 7.30 iki 16 valandos Vyriausybės posėdžių ar renginių Vyriausybės rūmuose, apie kuriuos nuomininkas buvo informuotas, metu įsigyti nuomininko pagamintus, paruoštus ar parduodamus patiekalus ir maisto produktus.

  – Išsinuomotose Patalpose vykdomai veiklai ir naudojimuisi išsinuomotu turtu reikalingais leidimais ir licencijomis rūpinasi nuomininkas. Pateikiami nuomininko turimi veiklai vykdyti leidimai ir licencijos.

  – Nuomininkas, be turto nuomos mokesčio, papildomai apmoka su jo veikla susijusių visų rūšių paslaugas (telekomunikacijų, elektros, vandens, nuotekų, atliekų išvežimo, šildymo, valymo, nuomojamos įrangos priežiūros ir remonto, nuomojamų patalpų priežiūros ir kt.) pagal nuomotojo pateiktas sąskaitas, taip pat savo lėšomis, gavęs rašytinį nuomotojo sutikimą, atlieka einamąjį Patalpų remontą.

  – Nuomininkas privalo turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį (ne mažiau kaip paskutinius tris metus teikė viešojo maitinimo paslaugas) viešojo maitinimo srityje.

  – Nuomininko ruošiamo, gaminamo maisto kasdieniniame meniu turi būti: lietuviškos, europietiškos virtuvės, vegetariniai ir bent du dietinio maitinimo patiekalai.

  – Nuomininkas privalo gebėti aptarnauti reprezentacinius renginius, konferencijas, seminarus, užsienio šalių delegacijų priėmimus ir kitus renginius, vykstančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad darbuotojai, tiesiogiai bendraujantys su atvykusiais iš užsienio svečiais, gebėtų laikytis diplomatinio protokolo reikalavimų. Svečiams aptarnauti privalo naudoti tarptautinius reikalavimus atitinkančius ir deramai Lietuvos Respublikos Vyriausybės instituciją reprezentuojančius indus ir kitą įrangą.

 4. Pradinis nuompinigių dydis per mėnesį: už patalpas – 934,77 Eur (vidutinis nuompinigių dydis už 1 kv. metrą – 5,54 Eur), už ilgalaikį materialųjį turtą (įrangą) – 113,44 Eur, už trumpalaikį materialųjį turtą (įranga) – 0,75 Eur. Visas pradinis nuompinigių už nuomojamą turtą dydis per mėnesį – 1 048,96 Eur. (paraiškoje turi būti atskirai nurodytos patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto kainos).
 5. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos.
 6. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka delspinigius – 0,05 procento (nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną).
 7. Nuomos sutarties terminas – 5 metai nuo Patalpų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos su teise pratęsti nuomos sutartį 3 metams, bet ne ilgesniam kaip 8 metų laikotarpiui.
 8. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo vieta: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos administracinis pastatas, Gedimino pr. 11, Vilnius. Vokus su paraiškomis priima, konkurso dalyvius registruoja, specialiąsias charakteristikas ir papildomą informaciją dėl viešo konkurso organizavimo ir išnuomojamo turto apžiūros teikia Dainius Stasiukonis, tel. 8 706 63 970, mob. 8 658 42 767, 107 kab., el. p. dainius.stasiukonis@lrv.lt. Turto apžiūra bus vykdoma 2017 m. gruodžio 21 d. nuo 10 val. iki 16 val. Konkurso dalyviai bus registruojami nuo 2017 m. gruodžio 14 d. 8.00 val. iki 2018 m. sausio 3 d. 10.00 val. Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2018 m. sausio 3 d. 10.00 val.
 9. Pageidaujantieji dalyvauti konkurse iki vokų su dalyvių paraiškomis pateikimo registravimui turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam patalpų nuompinigių dydžiui, – 3 146,88 Eur. Gavėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, įstaigos kodas – 188604574, a/s – LT237300010124429108, AB bankas „Swedbank“, banko kodas – 73000, mokėjimo paskirtis – Turto nuomos konkursas, pradinis įnašas. Bankinio pavedimo kopija kartu su voku pateikiama registracijos metu. Dalyvio, nesumokėjusio pradinio įnašo, paraiška atmetama.
 10. Turto nuomos konkurso komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su dalyvių paraiškomis, vieta ir laikas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos administracinis pastatas Gedimino pr. 11, Vilnius, 109 kab., 2018 m. sausio 3 d. 10.30 val.
 11. Paraiškos, neatitinkančios specialiųjų charakteristikų, ir paraiškos, kuriose siūlomi nuompinigių dydžiai mažesni nei 4 punkte nurodyti pradiniai nuompinigių dydžiai, bus atmetamos.
 12. Konkurso dalyvių paraiškos bus vertinamos pagal pasiūlytą patalpų nuompinigių dydį. Turto nuomos konkursą laimi dalyvis, nurodęs didžiausią mėnesio patalpų nuompinigių sumą.
 13. Konkurso dalyvis paraiškoje taip pat turi nurodyti siūlomą nuompinigių už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą dydį, jeigu numato šiuo turtu naudotis, arba nurodyti, kad naudosis savo atsivežta įranga ir kitu materialiuoju turtu, todėl siūlomo ilgalaikio ir trumpalaikio turto nesinuomos arba nuomosis tik jo dalį. Konkurso laimėtojo, pageidaujančio nuomotis tik dalį ilgalaikio ar trumpalaikio turto, veiklai reikalingo nuomotojo turto nuomos dydis bus perskaičiuojamas Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių nustatyta tvarka.
 14. Paraiškos kartu su kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ 3 skirsnyje nurodytais dokumentais pateikiamos užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: „Bufeto ir virtuvės patalpų, jose esančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomos konkursui“, Gedimino pr.  11, Vilnius.

  NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
  SĄRAŠAS NR. 1

  Eil. Nr.

  Pavadinimas

  Inventoriaus Nr.Nr.

  Vieneto įsigijimo vertė, eurais

  Kiekis, vnt.

  Likutinė vertė     2017-10-31, eurais

  1.

  Šaldomoji vitrina „Delicious 125“

  0001632247

  2 165,78

  1

  0,00

  2.

  Indų plautuvė su priedais

  0001632270

  4 965,82

  1

  0,00

  3.

  Šaldiklis „Snaigė 122“

  0001681510

  367,82

  1

  0,00

  4.

  Šaldiklis EK-25 „Caravell“

  0001681522

  535,80

  1

  0,00

  5.

  Elektrinė keptuvė „Lomake“

  0001682227

  5 229,09

  1

  0,00

  6.

  Nerūdijančio plieno šaldytuvas, 1 400 l

  0001682467

  2 050,51

  1

  0,00

  7.

  Stelažas  (2 200 x 650,           h – 2 000)

  0001682846

  1 196,13

  1

  0,00

  8.

  Stelažas (2 200 x 650,            h – 2 000)

  0001682847

  1 196,13

  1

  0,00

  9.

  Stelažas (1 400 x 600,            h – 1 600)

  0001682848

  813,25

  1

  0,00

   

  NUOMOJAMO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
  SĄRAŠAS NR. 2

  Eil. Nr.

  Pavadinimas

  Inventoriaus Nr.

  Vieneto įsigijimo vertė, eurais

  Kiekis, vnt.

  Likutinė vertė       2017-10-31, eurais

  1.

  Metalinis stalas

  9000000440

  0,00

  8

  0,00

  2.

  Vandens šildytuvas

  9000000616

  122,67

  1

  122,67

  3.

  Lentyna stalui iš nerūdijančio plieno

  9000001221

  162,19

  1

  162,19

  4.

  Vandens šildytuvas

  9000002742

  235,75

  1

  235,75

  5.

  Vandens šildytuvas „Iner“

  9000002744

  203,60

  1

  203,60

  6.

  Medinis indų vežimėlis

  9000002791

  192,89

  1

  192,89

 

Atsižvelgiant į 2017 m. liepos 13 d. konkurso „Šimtmečio iniciatyvos“ komisijos posėdžio sprendimą ir Projektų, įgyvendinančių Istorinės atminties puoselėjimo programą, konkurso organizavimo tvarkos aprašo 41.2. papunktį bei Vyriausybės kanclerės 2017 m. liepos 20 d. įsakymą Nr.V-78 „Dėl Istorinės atminties puoselėjimo programos lėšų skyrimo“, dalinis valstybės biudžeto lėšų finansavimas skiriamas šiems projektams:

 

 1. Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“ projektas „Misija Sibiras‘ 17“.

 2. Lietuvių kalbos instituto projektas „Garso ekskursijos po svarbias Lietuvos valstybingumui vietas“.

 3. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos projektas „Keliauk ir pažinkLietuvai

 4. Kūrybinių technologijų akademijos projektas „Šimtmečio programavimo valanda“.

 5. Šilutės kultūros ir pramogų centro projektas „Šimtmečio kodas 99+1“.

 6. Viešosios įstaigos „Žinių triumfas“ projektas „Lietuviško paveldo šiaurrytinėse JAV dokumentavimas ir išmanusis viešinimas internete“.

 7. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos projektas „Šimtmetis ant tavo stalo: Pažink, Švęsk, Kurk su žaidimu. Pasižvalgymai po Vilnių“.

 8. Viešosios įstaigos „Istorijos perimetrai“ projektas, paskaitos-seminarai „Istorijos perimetrai“.

 9. Viešosios įstaigos „Daugiau meno“ projektas „Šimtmečio herojai“.

 10. Zarasų rajono savivaldybės administracijos projektas „Kuriu laimingą Lietuvą“.

 11. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šiaulių miesto bendrijos projektas „Tautinė juosta Lietuvos 100-mečiui“.

 12. Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Ateities Lietuva“.

 13. M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projektas „100 metų kartu“.

 14. Viešosios įstaigos „Mes Darom“ projektas „Lietuvos takas“.

 15. Viešosios įstaigos „Global Lithuanian Leaders“ projektas „Lietuva pasauliui“.

 16. Viešosios įstaigos „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centro“ projektas „Gyvenu laisvai: spektaklio ir muzikinio kūrinio Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti sukūrimas“.

 17. Viešosios įstaigos „LT-identity“ projektas „Šimtmečio skrydis su Lietuva“.

 18. Viešosios įstaigos „Kaunas IN“ projektas „Šimtmetis kavos puodelyje“.

 19. Lietuvių kino akademijos projektas „VIII vasaros kino festivalis „Sidabrinės gervės naktys“.

 20. Viešosios įstaigos Scenos ir estetikos mokyklos projektas „Baltic Wave – Šimtmečio belaukiant“.

 21. Dzūkų krašto menų inkubatoriaus projektas „Įdomioji Lietuvos statistika“.

 22. Panevėžio miesto dailės galerijos projektas „Šimtmetis su gėle“.

 23. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos projektas „Didžiuotis. Būti. Kurti: MES – šimtmečio istorijos dalis“.

 

Dėkojame visiems paraiškų teikėjams, su „Šimtmečio iniciatyvos“ konkurso laimėtojais dėl sutarčių pasirašymo bus susisiekta artimiausiu metu. Paraiškų teikėjai, kurių projektams buvo nuspręsta  neskirti finansavimo, apie sprendimą taip pat bus informuojami el. paštu.

 

Vadovaujantis Ministro Pirmininko sprendimu Nr. S-39-1435, konkursas į Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje pareigas atšaukiamas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-11